SKAPAR EN HÅLLBAR OCH KONKURRENSKRAFTIG TILLVÄXTKORRIDOR!

Fokusområden:

Föreningen Blå Vägens uppdrag är att främja samarbetet mellan Umeå, Vännäs, Vindeln, Lycksele och Storumans kommuner genom dialog, erfarenhetsutbyte och gemensamma lösningar. Syftet är att stärka kommunernas möjligheter att nå sina mål om välfärd och service för medborgarna. Tillsammans har man satt ett strategiskt fokus där man har som målsättning att:

Strategi 2030

  • Utveckla möjligheterna att transportera människor, gods och digital information längs E12-stråket inom Sverige, men också över landsgränserna.
  • Stärka samverkan inom näringslivet i stråket.
  • Öka möjligheterna att utnyttja kompetensen inom området genom förbättrade pendlingsmöjligheter (minskade restider och utökat reseutbud), att erbjuda tjänster på distans samt mellankommunal samverkan.
  • Verka för hållbarhet och nå målbilder i Agenda 2030. Utbyggnad av infrastruktur för hållbara drivmedel som understödjer skapandet av en grön transport-korridor. Skapa attraktiva och socialt hållbara livsmiljöer.

INFRASTRUKTUR

För att främja utveckling och tillväxt behövs robust infrastruktur. Med gemensam kraft ska kommunerna samverka för att försöka påverka stat och region för åtgärder som främjar stråkets utveckling.

TRANSPORTER

När vi talar transporter, talar vi om det som rör sig på infrastrukturen. I vårt uppdrag siktar vi på hållbara och främjande transportlösningar för persontrafik så väl som godstransporter. 


NÄRINGSLIV & KOMPETENSFÖRSÖRJNING

En allt viktigare fråga för att säkra framtidens välfärd och ekonomiska utveckling handlar om att attrahera och behålla rätt kompetens. Vi arbetar för att söka metoder för att samarbeta och komplettera varandra.

unsplash