SAMVERKAN SOM GÖR SKILLNAD!

Organisationsupplägg:

För att hitta former för samverkan som alla kommuner kan ställa sig bakom är det viktigt att fånga in så många perspektiv som möjligt i förberedelsefasen. Därför arbetar Föreningen Blå Vägen med en modell, som växlar mellan formella och informella grupperingar, där uppgifter är att diskutera frågorna i relevanta nätverk inför beslut.


Politisk styrgrupp


Den politiska styrgruppen utgörs av politiskt förtroendevalda från varje representerad kommun. Styrgruppen lägger vision och strategier för det fortsatta arbetet. 

Ledningsgrupp Kommunchefer


Kommunchefer formaliserar och arbetar utifrån styrelsens vision och strategi och koordinerar det fortlöpande arbetet inom framtagna mål och aktiviteter för att säkerställa att kommunernas samverkan stärks, till nytta för våra medborgare. Till sin hjälp har de olika nätverk och medarbetare i respektive kommun.


Infragrupp


Tjänstepersoner inom trafik och infrastruktur träffas löpande för operativ samverkan kring trafik och infrafrågor. Man arbetar aktivt med att bygga en nära samverkan mellan kommunerna men även med andra relevanta aktörer som t.ex. Trafikverket, regionen m.fl. unsplash