Utveckling av transportsystemet i Västerbottens län och omgivande regioner i Sverige och grannländer med utgångspunkt i Botniabanans förverkligande.

Projektet utgörs av tre insatsområden:
1)      Genomförande av ett antal behovsanalyser inför kommande insatser i Tvärstråket Storuman-Umeå.

•        Tidtabell: Vilken trafik går idag, vilken trafik är begärd från tidtabellskiftet, vilken trafik vill vi erbjuda?

•        Marknad: Hur ser marknadens behov ut avseende såväl person- som godstrafik? Vilka systemeffekter kan förväntas uppstå mellan Botniabanan inklusive Nordic Logistic Center, stambanan genom övre Norrland, Tvärbanan Hällnäs-Storuman, NLC Lappland samt Inlandsbanan?

•        Teknik: Vilka investeringar är möjliga utifrån den kravbild och behovsbild som definieras? Finns det systemkrav från stambanan och Botniabanan som påverkar val av investeringar?

•        Ekonomi: En ny programperiod för EU:s strukturfonder kan förväntas efter 2013. Förutsättningarna för att kunna samnyttja resurser inom befintliga planer och eventuellt tillgängliga strukturfonder behöver analyseras, särskilt i projektets slutfas.

 2)    Genomförande av ett antal analyser för att ytterligare undersöka vilka systemeffekter som Botniabanans tillkomst, inklusive Nordic Logistic Center i Umeå och NLC Lappland i Storuman, innebär för de öst-västliga förbindelserna (Norge-Finland-Ryssland).

•        Marknad: Flödesanalyser över hur godset går idag i Ryssland, Finland, Sverige, Norge fördelat på olika transportslag; lastbilbil, båt, flyg och järnväg. Vilka nya möjligheter finns det för marknaden i och med Botniabanans förverkligande? Påverkas logistikkostnaderna? Effekter på konkurrenssituationen? Effekter på investeringsviljan? Vilka kundsegment påverkas mest? Vilken utveckling kan förväntas avseende persontrafik?

•        Tidtabell: Vilka nya logistikupplägg och nya resandemönster kan bli möjliga på grund av Botniabanan?

•        Teknik: Identifiering av ”flaskhalsar” i systemet, vilka investeringar som det därvidlag saknas avsatta medel för?

•        Analys av de intermodala kopplingarna (behov av utrustning) i brohamnarna (Umeå och Vasa).

 3)    Kraftsamling för genomförande av övergripande regionala systemanalyser på storregionsnivå i syfte att få största möjliga genomslag i samband med kommande planeringsprocess avseende infrastruktur samt ökad kompetens rörande europeiska och globala transportsystem och ökad närvaro på den nationella och europeiska arenan i syfte att öka påverkan på EU:s transportsystemutveckling.

•        Regional systemanalys över 4 län. Studier och konsultinsatser.

•        Definiera möjliga utvecklingsprojekt i kommande planering utifrån den föreslagna länstransportplanen och särskilt stärka de små inlandskommunerna i processen.

•        Analys av en framtida första etapp av Norrbotniabanan (Industrispår till Dåvamyran), med särskild fokus på finansieringsmodeller för drift av banan. Vad är det regionala näringslivet beredd att betala för en sådan funktion?

•        Bli mer synliga såväl på den nationella arenan som i olika EU-sammanhang samt öka kompetensen för att kunna få ökat genomslag för Västerbottens perspektiv.

Projektorganisation

Region Västerbotten, Trafikverket och Blå Vägen föreningen är finansiärer i projektet och deltar även som aktiva parter i projektets genomförande. Engagemanget i de olika delmomenten kan variera. Projektägare är Region Västerbotten. Projektägaren är ansvarig för projektledning, såväl som ekonomisk och administrativ rapportering, samt uppföljning och avrapportering av projektet.

Projektet består av tre olika åtgärdsområden. Koordinatorer för dessa är

•    ”Tvärstråket”: Blå Vägen föreningen
•    ”Öst-Väst”: Region Västerbotten
•    ”Storregional nivå”: Region Västerbotten

En styrgrupp bestående av representanter från finansiärerna bildas. Denna grupp fattar de viktiga formella besluten inom ramen för projektet, vilka även kan delegeras till lämplig nivå. Medfinansiärernas egen expertkompetens inom områdena jämställdhet, miljö och integration kommer att knytas till styrgruppen som rådgivande. Styrgruppen träffas vid behov, minst två gånger per år.

Rapportansvarig till styrgruppen är den administrativa projektledaren, som ansvarar för löpande ledning och samordning av projektet, samt beredning inför styrgruppens möten. Projektledaren assisteras av en ekonom som hanterar projektets löpande administration. Den administrative projektledaren och ekonomen kommer att ha sin fysiska arbetsplats på Region Västerbotten. Övriga personella resurser, till exempel från Blå Vägen föreningen, har sin stationeringsort enligt den egna organisationens beslut.

Ordinarie verksamhet och nyskapande

Ingen av de deltagande parterna har på egen hand möjlighet att finansiera detta projekt som innebär en kraftfull kompetenshöjning och utvecklad samverkan mellan de olika parterna. Projektet kan endast realiseras genom en samfinansiering mellan parterna. Detta, för regionens näringsliv, oerhört angelägna analysprojekt, som framför allt tar tillvara de systemeffekter som Botniabanan genererar, skulle därför gå om intet utan stöd från ”1.1-medlen” samt övriga medfinansiärer. Projektet kan förväntas att generera ett mycket gott beslutsunderlag för nyskapande infrastruktursatsningar som en effekt av Botniabanans tillkomst.

Skarm Logo RVB RGB         trafikverket-logo