– regionens viktigaste kommunikationsstråk i öst-västlig riktning

 Transportvisionen NLC Corridor har beviljats EU-finansiering två år framöver. Initiativet till ansökan togs gemensamt av Kvarkenrådet, Region Västerbotten och MittSkandia som ett strategiskt steg i syfte att stärka regionens konkurrenskraft. Målsättningen är att NLC Corridor skall vara ett ekonomiskt, miljövänligt och effektivt transportalternativ. Detta uppnås genom att projektens aktörer tillsammans bygger upp en struktur för samarbete och fungerande hamnlogistik, så att ett färdigt koncept för en hinderfri gemensam transportlösning står färdig att tas i bruk när logistikcentren i de olika länderna kör igång sin verksamhet.

NLC Corridor utgör ett viktigt transportstråk från Atlantkusten i Norge ända till St Petersburg, och bygger på ett utvecklat samarbete mellan logistikcentren längs korridoren. Kvarkentrafiken mellan Vasa och Umeå är en mycket viktig länk i denna kedja. Genom satsningar på trafiken stärks hela regionens konkurrenskraft, och nya tillväxtområden skapas. Förutom den regionala betydelsen har NLC Corridor betydelse också nationellt och internationellt, som en del av EUs prioriterade transportnätverk TEN-T, där E12 ingår.

Projektets helhetsbudget är 4,1 miljoner euro, varav 1,3 miljoner utgörs av direkta investeringar i Vasas och Umeås hamnar. Projektets finansieras genom EU strukturfondspengar via Botnia-Atlantica-programmet, Storumans kommun, Blå Vägen samt nationell medfinansiering från Sverige, Finland och Norge. Region Västerbotten är projektets Lead Part och Kvarkenrådet och MittSkandia fungerar som samordnande projektledare för NLC Corridor.

Projektet är uppdelat i två delar, NLC Cooperation och NLC Investments. Projekten har gemensam projektledning, gemensam styrgrupp och gemensamma målsättningar.

Inom NLC Cooperation skapas samarbetsstrukturer för transportstråket, såsom gemensamt bokningssystem, smidiga godshanteringslösningar, gemensam marknadsföring etc.

Inom NLC Investments förbättras servicen i Vasa och Umeå hamnar genom omfattande investeringar. Målsättningen med hamninvesteringarna är att förbättra servicen i hamnarna och anpassa verksamheten till förändrade krav.

 

BA20logo