Projektet baseras på gränsöverskridande samarbete mellan aktörer i Finland, Sverige och Norge längs E12-korridoren.
Projektet utarbetar strategier och riktlinjer för gränsöverskridande transportplanering och hållbar stråkutveckling och utför pilotaktiviteter tillsammans med företag i regionen för att belysa brister och möjligheter i transportsystemet.

Delområden

1. En funktionell transportrutt.
Identifiera möjligheter att ytterligare optimera och utveckla lösningarna för transport i öst-västlig riktning.

2. Gränsöverskridande strategier
Ytterligare utveckla strukturer för gränsöverskridande planering och trafikstrategier.

3. Framtida samarbetsstrukturer
Identifiera, analysera och presentera samarbetsstrukturer som stärker förutsättningarna för gemensamma gränsöverskridande visioner. Öka samarbetet inom regionen, samt med angränsande transportkorridorer.

För mera information, följ denna länk.