Välkommen till föreningen Blå Vägen E12

Föreningen Blå Vägen E12 är en ideell förening som gemensamt med andra aktörer ska skapa en stark tillväxtkorridor kring Blå Vägen/E12 inom Västerbotten, Sverige.

Föreningens uppgift är att verka för tillväxt i och utveckling av den region som utgör föreningens geografiska intresseområde. Föreningen ska verka sammanhållande för hela den svenska delen av väg Blå Vägen/E12.

För att uppnå ett Nordic Logistic Corridor i full kraft krävs det att en rad mål för framtiden kan uppnås. Strävan är att inom 20 år ha uppnått en samordnad, god och enhetlig standard för transportsystemet (både gods och passagerare) längs Nordic Logistic Corridor. De berörda länderna, främst då Norge, Sverige och Finland, jobbar integrerat och kontinuerligt för ett hållbart stråk som är inkluderat i TEN-T och det norska stamnätet. Läs mer om det startegiska arbetet i foldern:

NLC Folder - Svenska - Suomi - English

Faktablad - Svenska - English